ท่องจำประจำ ก่อนนอน โชคดีวาสนาดี เพิ่มบุญบารมี

0

ท่องจำประจำ ก่อนนอน โชคดีวาสนาดี เพิ่มบุญบารมี

สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ที่นำมามอบให้กับท่านในวันนี้ ในเรื่องของความเชื่อ การบูชาการกราบไหว้ เพื่อที่จะเสริมความเป็นสิริ ม ง ค ล ให้กับชีวิต เสริมความดี เสริมโชคเสริมบารมีที่ดียิ่งขึ้นไป

หากได้พูดถึงในเรื่องของการบู ช าแล้วนั้น การบูชาท้าวเ ว ส สุ วรรณ ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตนานมากแล้ว คนโบราณมักจะมีความเชื่อกันว่า การกราบไหว้ท้าวเ ว ส สุ วรรณนั้นบูชาเอาไว้จะทำให้เกิดเป็นผลดี กับตัว หรือนำมาไว้ อยู่ในบ้ า นจะนำพาซึ่งโชคต่างๆทั้งในด้านหน้าที่การงานในด้านของการเงินให้มั่งมียิ่งขึ้นไป ทำให้มีเงินทองเข้ามาในบ้ า นอย่างไม่ขาด มีกินมีใช้อยู่เสมอ และจะช่วยทำให้ พ้ น จากสิ่งต่างๆที่ไม่ดีได้

บูชาท้ า ว เว ส สุ วรรณ พระคาถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยหล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อท่านบอ กว่าคาถาบทนี้ เป็นหนึ่ ง ในคา ถ า ที่มีความศักดิ์ สิทธิ์ ท้ า ว เว ส สุ วรรณท่านให้มา และบอกกล่าวว่าให้สวด มนต์ไหว้พระตั้งจิตตั้งใจในทุกคืนในเวลาก่อนนอน ให้พระองค์ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธ กั ส สปทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

“พุท ธั ง มัดจิต ธัม มั ง มัดใจ ศั ต รูทั้งหลาย วินา ศสั น ติ” “ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้ งหลาย วิน า ศสัน”

สำหรับบทแรกเป็นการกล่าว คา ถ าเพื่อเป็นการปก ป้องและเพื่อเป็นการรัก ษ าตนเอง

บทหนึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

“ฆ ะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ”

ตัวท่านเองให้สวด ค า ถาทั้งสองได้ผลพร้อมกันเลย เมื่อได้สวดเสร็จแล้วผลของคา ถาที่เราได้ จะทำให้คนที่คิดไม่ดีกับเรา ศั ต รูที่อยู่รอบข้างนั้น จะแพ้ ภั ย ตัวเองไปเสมอ อุปสรรคต่างๆที่จะมีเข้ามา ปัญหาเล็กปัญหาใหญ่จะก้าวผ่ า น ปัญหา แก้ไขปัญหานั้นไปได้ด้วยดี

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ เถิดฯ

ข้าพเจ้ากล่าวชื่อ นามสกุล ขออุทิศบุญกุ ศล จา กการ เจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กร รมน ายเว รของข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ ล่ ว งเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ชาติใด ก็ตามภพใด ก็ตาม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกร ร มให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เจ้าก ร รมนายเ ว ร ทั้งหลายของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

คา ถ าข้างต้นสวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อย แนะนำว่าให้การบทกรวดน้ำเพื่อเป็นการแผ่บุญ กุศลที่เราได้ทำในครั้งนี้ให้กับผู้อื่นด้วย น้ำที่กรวดน้ำเทลงบนโคนต้นไม้ใหญ่ สิ่งที่เราได้ทำผลบุญที่เราได้รับจะเกิดเป็นความสบายใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะปก ป้ อ ง และคุ้ม ครองจะอยู่รอบรอบตัว

ขอบคุณข้อมูลจาก : deejunglife

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่