สวดมนต์ตอนเช้า 5 นาที เสริมให้ราบรื่นตลอดทั้งวัน

0

สวดมนต์ตอนเช้า 5 นาที เสริมให้ราบรื่นตลอดทั้งวัน

บทสวดมนต์ในแต่ละบทนั้นก็ล้วนมีความหมายที่ต่างกันออกไป การสวดมนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายๆสามารถทำได้ในทุกๆวันและทุกเวลา ในวันนี้เราได้มีบทสวดมนต์เก็บเอาไว้สวดในตอนเช้าเวลา 5 นาที จะทำให้ช่วยส่งเสริมให้มีการใช้ชีวิตที่ราบรื่น เพิ่มความเป็นมง คลให้กับตัวเราเอง ทำให้เรามีสติมีสมาธิ มีจิตใจที่สงบ ทั้งยังเป็นการสะสมบุญสะสมความดีให้กับตัวเราเองด้วย

ก่อนที่เราจะทำการเริ่มสวดนั้นให้เราทำจิตใจให้สงบ ไม่วอกแวก มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ แล้วให้กราบพระ 3 ครั้ง

คำบูชาพระรัตนตรัย อิมินา สักกาเรนะ พุทธังอะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมังอะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆังอะภิปูชะยามิ

คำนมัสการ พ ระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ ฯ(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆังนะมามิ ฯ(กราบ)

คำอาราธนา ศีล ๕

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(ว่า ๓ ครั้ง)

ขอนอบน้อมแด่พ ระ ผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

บทสวด ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ | ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ | สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ | ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ | ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ | ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ | ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึง พ ระพุทธ พ ระธรรม พ ระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่๑ แม้ครั้งที่๒ แม้ครั้งที่๓

คำสมาทานศีล๕ ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ สุ ร าเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ

คำขอขมา พระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

บทสวดมนต์ สวดอิติปิโส | อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสา ระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโตโหมิ | ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มี ความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโขโหมิ | ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี ความทุ กข์

อะหัง อะเวโรโหมิ | ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ ไม่มีเ ว ร

อะหัง อัพยาปัชโฌโหมิ | ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความ พยา บาท เบียด เบียน

อะหัง อะนีโฆโหมิ | ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์ กายทุ กข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ | ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข กายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

หลังจากที่เราได้ทำการสวดมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ให้เรานั่งสมาธิและตั้งจิตอธิษฐานให้ผลบุญที่เราได้ทำนั้นส่งผลให้กับตัวเรา ให้กับคนรอบข้าง รวมทั้งเจ้าก ร ร มนายเวรผู้ที่จากไปแล้วให้ได้มารับส่วนบุญในครั้งนี้ จะทำให้เรามีความเจริญยิ่งขึ้นไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : sha r e-si

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here