สวดได้วันนี่ บูชาพระแม่ธรณี พร้อมพูดคำอธิษฐาน ได้สมใจหมาย

0

สวดได้วันนี่ บูชาพระแม่ธรณี พร้อมพูดคำอธิษฐาน ได้สมใจหมาย

ในหลายๆบ้ า นก็มักจะมีสิ่งที่เคารพนับถือและบูชาเป็นสิ่งที่มีความศรัทธามาตั้งแต่ในรุ่นปู่ ย่า ต ารู่นยายมาตั้งแต่คนโบราณ พระศรีวสุนรา หรือที่เรียกกันว่าพระแม่ธรณี ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพีแห่งผืนแผ่นดินทั่วบ้ า นทั่วเมือง ที่หลายๆบ้ า นเคารพและนับถือ

ได้ปรากฏตามตำนานของพระพุทธศาสนาซึ่งมีความเชื่อที่ว่ากันเอาไว้ว่า ท่านนั้นได้เป็นผู้ที่ได้อยู่คู่บ้ า นคู่เมืองมาอย่างช้านาน เป็นสิ่งที่จะคอยค้ำจุนในทุกสรรพสิ่งของทั้งปวง และเปรียบเสมือนกับเป็นมารดาที่คอยปก ป้ อ งผืนดินและโลกใบนี้

วันนี้เราได้นำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีมามอบให้กับทุกท่านกัน เป็นบทคา ถาและการบูชาที่จะสามารถส ว ด ไปพร้อมๆกันได้ เป็นคำแนะนำจากอาจารย์ชื่อดัง

คาถาบูชาพระแม่ธรณี

ก่อนที่จะสวดบทคาถาบูชา ให้ตัวเรานั้นมีความพร้อมในการสวด ตั้งใจมีสมาธิ พอจิตใจของเรานั้นมีสติและมีสมาธิแล้ว ให้กล่าวท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวบทด้านล่างนี้

ตัสสา เกษีสะโต ยะถาคงคา โสตัง ปะวัตตันติ มาระเสนา

ปฏิฐาตุง ปริมานานุภาเวนะ มาระเสนา ปะราชิตา นิโสนิสัง

ปาลายันติ วิทังเสนติ อะเสสะโต สาธุ สาธุ สาธุ

สังขาตัง โลตังกะวิทู ตันติพุดติง นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ

คำอธิษฐานพระแม่ธรณี

ผู้อธิษฐาน : พระแม่ธรณี เจ้าข้าเอ๋ย สังขาตังอยู่แล้วหรือไร

เจ้าแม่ธรณี : อยู่แล้วเจ้าค่ะ เราพระแม่ธรณี

ผู้อธิษฐาน: ลูกขอจะอธิษฐาน คือ ข้าพเจ้า (ชื่อผู้อธิษฐาน) ขอตั้งจิตอธิษฐาน ต่อพระแม่ธรณีเจ้าข้า

เจ้าแม่ธรณี : ว่าอย่างไรหรือ

ผู้อธิษฐาน : ข้าพเจ้าปรารถนา จะมีบ้ า น อยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนจะซื้อจะขายเปลี่ยนกร รมสิทธิ์ที่ดิน ที่ข้าพเจ้ามี จงสมหวัง สมปรารถนา หากมีบ้ า นมีที่อยู่อาศัยแล้ว จงให้แคล้ว ค ล า ด จาก ภั ยใดๆ อุ ท กภัย อั คคี ภัย โ จ ร ภัย ตลอดจนให้มีความสุข ร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรัก ความสามัคคี

เมื่ออยู่ในบ้ า นเลขที่ (พูด กล่าวบ้ า นเลขที่ของท่าน) จงมีความสุขความเจริญ จะทำสิ่งใด จงทำมาค้าขึ้น สมดั่งปรารถนา ขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยูในมวยผมของพระแม่ธรณี ที่นำพาข้ามชาติข้ามภพ จงมาเป็นกำลังบุญกุศล บุญราศี เสริมกำลังกาย กำลังสมอง กำลังปัญญา

ให้กระทำกิจกร ร ม อันใด จากนี้เป็นต้นไป เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธ ร ร ม มิงอมือ งอเท้า แล้วไซร้ กำลังบุญที่สะสมในมวยผมพระแม่ธรณี จงเป็นบุญสำเร็จ บุญนิธิ ให้สำเร็จสมปรารถนา ตั้งแต่บัดนี้ สืบไปเบื้องหน้า เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

บทแผ่เมตตา ให้กับตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุ ก ข์ อะเวโร โหมิ ปราศจากเ ว ร อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรค ภั ย ใดๆและความเบียด เ บี ย น ทั้งปวง อะนีโ ฆ โหมิ ปราศจากความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รัก ษ าตนให้ พ้ นจากทุ ก ข์ ภั ย ทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ล า จากไป ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียด เบี ย นซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

เมื่อได้ท่องสวดคาถาและบทแผ่เมตตาครบเสร็จเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นนั่งสมาธิก่อนนอนสักประมาณ 5-10 นาที เพื่อที่จะเป็นการคิดทบทวนในสิ่งที่เราได้กระทำมาการ นั่งสมาธิจะช่วยทำให้เรามีสติ มีความรอบคอบในการทำสิ่งต่างๆ และนอนหลับพักผ่อนไปได้อย่างสบายใจ ตื่นเช้าขึ้นมาจะได้รับแต่เรื่องที่ดี

เรียบเรียงโดย : Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่