พระคาถาที่ดี ยิ่งสวดยิ่งได้บุญ จิตใจสงบสุข

0

พระคาถาที่ดี ยิ่งสวดยิ่งได้บุญ จิตใจสงบสุข

คาถาสวดมนต์ในบทนี้ เป็นบทสวดมนต์เป็นพระคา ถ า ที่ดีบทห นึ่ ง บทสวดมนต์พุทธชัยมง ค ล คา ถ า หรือที่เรียกกันว่าพระคา ถ า พาหุงนั่นเอง โดยจะมีความเชื่อกันว่าเป็นบทสวดมนต์ที่จะทำให้ ตัวของผู้ที่สวดนั้นได้รับอานิสงส์ที่มาก จะนำพาความเป็นสิริมง ค ล ให้กับผู้ที่สวดให้กับผู้ที่ฟัง

หากได้พูดถึงในเรื่องของประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา เป็นวิธีที่ทรงชนะม า รในแต่ละครั้งซึ่งตัวพระองค์นั้นไม่ได้ใช้กำลังกาย ในการเข้าสู้แต่อย่างใด แต่จะใช้เป็นคุณธรรมของพระองค์ที่มีนั่นเอง นั่นก็คือ พระปัญญาคุณ และพระกรุณาคุณซึ่งทั้งสองสิ่งนี้นั้นจะทำให้ชนะศั ต รู ห มู่ ม า รรอบข้างที่ คิ ด ไม่ดีทั้งปวง

เราได้นำพระคาถาบทนี้เป็นคาถาที่มีผลดีมากๆ อยา กให้ทุกๆท่านได้สวดและได้แบ่งบุญให้กับคนในครอบครัวให้กับเพื่อนๆ ให้กับคนที่คุณรัก ได้มีสิ่งที่จะคอย คุ้ ม กัน ภั ย

สวดบทสวดมนต์นี้กันเลยดี กว่าครับ (ตรงส่วนของวงเล็บไม่ต้องว่าตามนะครับ เป็นคำแปลเฉยๆ)

บทสวดมนต์ คาถาพุทธชัยมง ค ล คา ถา (พาหุง)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

(พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระยามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถือ อ า วุ ธ ครบทุกมือ ขี่ช้างครีเมขละ มาพร้อมกับเหล่าเสนามารซึ่งโห่ร้องกึกก้อง ด้วยวิธีอธิษฐานถึงทานบารมี เป็นต้น,)

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

(ขอชัยม ง ค ล ทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัย ม ง ค ล นั้นเถิดฯ)

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะ รั ต ติง โ ฆ รัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

(อ นึ่ ง พระจอมมุนี ได้เอาชนะยักษ์ชื่อ อาฬวกะ ผู้มีจิต ห ย า บ กระ ด้าง ผู้ไม่มีความอดทนมีความพิลึกน่า ก ลั ว กว่าพระยา ม า ร ซึ่งได้เข้ามา ต่ อ สู้อย่างยิ่งยวดจนตลอดคืนยันรุ่ง ด้วยวิธี ท ร ม า นอันดี คือขันติความอดทน,)

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

(ขอชัยมง ค ล ทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัย ม ง ค ล นั้นเถิด ฯ)

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

(พระจอมมุนี ได้เอาชนะ ช้ า งตัวประเสริฐชื่อ นาฬาคิรี ที่เ ม า ยิ่งนัก และแสนจะ ดุ ร้ า ย ประดุจไ ฟ ป่ า และจักราวุธและ ส า ย ฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือ ความมีพระทัยเมตตา, )

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

(ขอชัยม ง ค ล ทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัย ม ง ค ล นั้นเถิดฯ)

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท,

(พระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงฤทธิ์ปาฏิหารย์ จึงได้เอาชนะโจรชื่อ องคุลิ-มาล ผู้แสนจะดุ ร้ า ยมีฝีมือ ถือ ด า บ วิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นระยะทาง ๓ โยชน์, )

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

(ขอชัยม ง ค ล ทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเ ด ช แห่งพระพุทธชัย ม ง ค ล นั้นเถิด ฯ)

กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

(พระจอมมุนี ได้เอาชนะคำกล่าวใส่ร้ายของ นางจิญจมาณวิกา ซึ่งทำอาการเหมือนดั่งมีค ร ร ภ์ เพราะเอาท่อนไม้กลม ผู กไว้ที่หน้าท้ อ ง ด้วยวิธีทรงสมาธิอันงาม คือความกระทำพระทัย ให้ตั้งมั่นนิ่งเฉย ในท่ามกลาง ห มู่ ชน,)

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

(ขอชัยม ง ค ล ทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยม ง ค ล นั้นเถิด ฯ)

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท,

(พระจอมมุนีผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่างคือปัญญา ได้เอาชนะ สัจจกะนิครนถ์ ผู้มีความคิดมุ่งหมายในอันจะละทิ้งความสัตย์ มีใจคิดจะยกถ้อยคำของตนให้สูงประดุจยกธง และมีใจมืดมนยิ่งนัก ด้วยการแสดงเทศนาให้ถูกใจ,)

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

(ขอชัยม ง ค ล ทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยม ง ค ล นั้นเถิด ฯ)

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท,

(พระจอมมุนี ได้เอาชนะพญานาคราชชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีบอกอุบายให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส แสดงฤทธิ์เนรมิตกายเป็นน า ค ร า ช ไปท ร ม านพญ า น า ค ชื่อ นันโทปนันทะนั้น,)

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

(ขอชัยม ง ค ล ทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัย ม ง ค ล นั้นเถิด ฯ)

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท,

(พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระพรหมผู้มีนามว่า ท้ า วพกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ ผู้ ถู ก พ ญ า น า ค รัดมือไว้แน่น เพราะมีจิตคิดถือเอาความเห็น ผิ ด ด้วยวิธีวางยาคือทรงแสดงเ ท ศ นาให้ถูกใจ,)

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ

(ขอชัยม ง ค ล ทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัย ม ง ค ล นั้นเถิด ฯ)

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

(บุคคลใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน ส ว ดและระลึกถึงพระพุทธชัยม ง ค ล ๘ คาถาเหล่านี้ทุก ๆวัน บุคคลนั้นจะพึงละความจัญไร อั น ต รายทั้งหลายทุกอย่างเ สี ย ได้ และเข้าถึงความหลุดพ้นคือ พระนิพพานอันบรมสุขแล ฯ)

ด้วยบทสวดมนต์เนื้อนั้นจะเป็นบทสวดมนต์ที่มีความยาว ขอให้สวดด้วยคุณธ ร ร มนำใจ อานิสงส์ที่จะได้รับนั้นจะทำให้ตัวผู้สวดยิ่งสวด ก็ยิ่งได้ ตื่นมาได้พบเจอกับเรื่องราวที่ดี จะไม่มี ภั ยไม่มีศั ต รูอยู่รอบข้าง อย่าลืมที่จะบอกบุญให้กับผู้อื่นด้วยตัวคุณนั้น ก็จะยิ่งได้รับผลบุญ

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่