เหตุใดบทสวด อิติปิโส ถึงถูกยกให้ศักดิ์สิทธิ์ ใครไม่เห็นความสำคัญ คิดใหม่ได้

0
1451

เหตุใดบทสวด อิติปิโส ถึงถูกยกให้ศักดิ์สิทธิ์ ใครไม่เห็นความสำคัญ คิดใหม่ได้

ในวันนี้ดิฉันจะมาบอกบุญ ให้เป็นเพื่อนทุกคนได้รู้และรับทราบเกี่ยวกับการสวดมนต์บทอิติปิโส หลายคนรู้จักแต่ไม่เคยรู้ความหมาย ซึ่งแต่ละตัวอักษรแต่ละตัวอักขระนั้นมีความหมายโดยที่ไม่รู้ตัว

โดยบทสวดนี้เป็นบทสวดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง ใครที่ไม่เคยเห็นค่าและไม่เคยสวดขอให้เริ่มคิดใหม่ได้แล้ว

สำหรับการสวดมนต์อิติปิโสนี้ ควรที่จะสวดมากกว่าอายุตนเอง 1 จบ อย่างเช่นถ้าหากคุณอายุ 42 ปี ก็ให้สวดบทอิติปิโสนี้ 43 จบ เพื่อเป็นการต่อชีวิตต่อโชคต่อชะตาให้กับตนเอง เพื่อให้เจอแต่คุณงามความดีเกิดขึ้นในชีวิต

ตั้งนะโมตัสสะ 3 จบ แล้วกล่าวบทสวดมนต์ดังต่อไปนี้

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวดแล้ว ต้องสวดให้จบนะ ชีวิตถึงจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น

1 อิ : อิฏโฐ สัพพัญญุตัญญานัง อิจฉันโต อาสะวักขะยัง อิฏฐัง ธัมมัง อะนุปปัตโต อิทธิมันตัง นะมามิหัง

คำแปล (อิ แปล จงหมั่นภาวนา ป้องกันศัสตรา ห่อนต้องอินทรีย์ ทำให้แคล้วคลาด นิราศไพรี สิริย่อมมี แก่ผู้ภาวนา)

2 ติ : ติณโณ โย วัฏฏะทุกขัมหา ติณณัง โลกานะมุตตะโม ติสโส ภูมี อะติกกันโต ติณณะโอฆัง นะมามิหัง

คำแปล (ติ แปล ถึงบทนี้ไซร้ หมั่นภาวนาไว้ กันภัยนานา ภูตผีปีศาจ มิอาจเข้ามา ทั้งปอปทั้งหา ไม่มาหลอกหลอน)

3 ปิ : ปิโย เทวะมะนุสสานัง ปิโยพรหมานะมุตตะโม ปิโย นาคะสุปัณณานัง ปิณินทริยัง นะมามิหัง

คำแปล (ปิ แปล ภาวนานึก สติตรองตรึก อย่าทำใจร้อน สารพัดเมตตา อย่าได้อาวรณ์ ครูแต่เก่าก่อน เคยได้ใช้มา)

4 โส : โสกา วิรัตตะจิตโต โย โสภะนาโม สะเทวะเก โสกัปปัตเต ปะโมเทนโต โสภะวัณณัง นะมามิหัง

คำแปล (โส แปล ภาวนาทุกวัน ตามกำลังวัน ป้องกันภัย ทุกข์ภัยพิบัติ สารพัดเหล่าศัตรูทั้งหลาย แคล้วคลาดห่างไกล)

5 ภะ : ภะชิตา เยนะ สัทธัมมา ภัคคะปาเปนะ ตาทินา ภะยะสัตเต ปะหาเสนโต ภะยะสันตัง นะมามิหัง

คำแปล (ภะ แปล จงภาวนา กันโรคโรคา ไข้เจ็บทั้งหลาย ศัตรูมุ่งมาด มิอาจทำได้ พินาศยับไปด้วยพระคาถา)

6 คะ : คะมิโต เยนะ สัทธัมโม คะมาปิโต สะเทวะกัง คัจฉะมาโน สิวัง รัมมัง คะตะธัมมัง นะมามิหัง

คำแปล (คะ แปล ถ้าหมั่นภาวนา โรคภัยโรคา ไม่มาย่ำยี จะค่อยบรรเทา หากโรคเก่ามี มิช้ากายี สิ้นทุกข์สุขา)

7 วา : วานา นิกขะมิ โย ตัณหา วาจัง ภาสะติ อุตตะมัง วานะ นิพพาปะ นัตถายะ วายะมันตัง นะมามิหัง

คำแปล (วา แปล บทนี้ดีล้ำ ภาวนาซ้ำๆ ป้องกันศัตรู เหล่าโจรอาธรรม์ พากันหนีอู้ ไม่คิดต่อสู้ออกได้หายไป)

8 อะ : อะนัสสา สะกะสัตตานัง อัสสาสัง เทติ โย ชิโน อะนันตะคุณะสัมปันโน อันตะคามิง นะมามิหัง

คำแปล (อะ แปล ให้ภาวนา กันเสือช้างมา ทำเรา รบกวน เป็นมหาจังงัง สิ้นทั้งชบวนจระเข้ประมวล สัตว์นานา)

9 ระ : ระโต นิพพานะสัมปัตเต ระโต โย สัตตะโมจะเน รัมมาเปตีธะ สัตเต โย ระณะจัตตัง นะมามิหัง

คำแปล (ระ แปล ภาวนาไว้ คุณคนคุณไสย สารพัดพาลา ใช้ป้องกันได้ มิให้เข้ามาถูกต้องกายา พินาศสูญไป)

10 หัง : หัญญะติ ปาปะเก ธัมเม หังสาเปติ ปะรัง ชะนัง หังสะมานัง มะหาวีรัง หันตะปาปัง นะมามิหัง

คำแปล (หัง แปล ให้ภาวนา ในเมื่อเวลา เข้าสู่ปัญหา ศัตรู ใจหู่ครั่นคร้ามไม่คิดพยายาม กระทำไม่ดี ร้ายเราแล)

11 สัม : สังขะตาสังขะเต ธัมเม สัมมา เทเสสิ ปาณินัง สังสารัง สังวิฆาเฏติ สัมพุทธันตัง นะมามิหัง

คำแปล (สัม แปล ภาวนาตรึก ช่างดีพิลึก ท่านให้รำพัน เมื่อจะเข้าสู่ เหล่าศัตรูสรรพหมดสิ้นด้วยกัน พ่ายแพ้ฤทธิ์)

12 มา : มาตาวะ ปาลิโต สัตเต มานะถัทเธ ปะมัททิโต มานิโต เทวะสังเฆหิ มานะฆาฏัง นะมามิหัง

คำแปล (มา แปล ภาวนาไว้ ถ้าหมั่นเสกไซร้ ทุกวันยิ่งดี แก้คนใจแข็ง มานะแรงมีใจอ่อนทันที ไม่เย่อไม่หยิ่ง)

13 สัม : สัญจะยัง ปาระมี สัมมา สัญจิตะวา สุขะมัตตะโน สังขารานัง ขะยัง ทิสวา สันตะคามิง นะมามิหัง

คำแปล (สัม แปล สำหรับบทนี้ ตำรับกล่าวชี้ ว่าดีจริงจริง สำหรับเสกยา ปัญญาดียิ่งสุดจะหาสิ่ง ใดมาเปรียบปาน)

14 พุท : พุชฌิตวา จะตุสัจจานิ พุชฌาเปติ มะหาชะนัง พุชฌาเปนตัง สิวัง มัคคัง พุทธะเสฏฐัง นะมามิหัง

คำแปล (พุท แปล ภาวนาไป เสนียดจัญไร มิได้พ้องพาน อุปสรรคไรไร ก็ไม่คะคานแสนจะสำราญ ให้หมั่นภาวนา)

15 โธ : โธติ ราเค จะ โทเส จะ โธติ โมเห จะ ปาณินัง โธตะเกลสัง มะหาปุญญัง โธตาสะวัง นะมามิหัง

คำแปล (โธ แปล ภาวนาไว้ กันเสือช้างได้ ทั้งสุนัขหมา ใช้ป้องกันภัย สัตว์นานาไม่อาจเข้ามายำยีบาทา)

ดังนั้นแล้วหาใครที่ไม่เห็นความสำคัญของบทสวดอิติปิโส ขอให้คิดกันใหม่ได้แล้วนะคะ เพราะว่าบทสวดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง ใครที่สวดแล้วชีวิตจะมีความสุข มีแต่ความเป็นสิริเป็นมงเป็นคลแก่ตนเอง

และถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสวดมนต์บทนี้จบเรียบร้อยแล้ว ขอแนะนำว่าให้บอกบุญให้ผู้อื่นได้รับรู้ เพื่อที่จะได้เป็นการแบ่งให้เพื่อนร่วมโลกได้สวดและได้รับรู้ถึงบทสวดอิติปิโสนี้ด้วยเถิด

เรียบเรียงโดย : Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here