ท่องทุกครั้ง ก่อนนอน วาสนาดี เงินทองใช้ไม่ขาด

0

ท่องทุกครั้ง ก่อนนอน วาสนาดี เงินทองใช้ไม่ขาด

ในเรื่องราวความเป็นมาที่มีหลายๆเรื่อง มีการปฏิบัติและได้สืบทอด กันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตมาจนถึงในทุกๆวันนี้ ความเชื่อที่ได้ทำกันแล้วก็เกิดเป็นความสบายใจและส่งผลที่ดีต่อตนเอง ต่อในเรื่องของการดำเนินชีวิต ทำให้มีความสุขมีสิ่งที่ดี เกิดขึ้นอยู่รอบตัว

ความเชื่อที่เป็นเรื่องราวกันในวันนี้ หากเราได้พูดถึงท้าวเวสสุวรรณ ตั้งแต่ในสมัยอดีตกาลนานมาแล้ว ได้มีความเชื่อกันเอาไว้ว่า ท้าวเวสสุวรรณนั้นหากท่านใดที่ได้บูชาเอาไว้กับตัว หรือบูชาเอาไว้ที่บ้ า น ท่าน จะช่วยส่งเสริมในด้านของโชคที่ดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่ของการงาน การเงิน จะช่วย ทำให้พ้น ภั ย จากสิ่งที่จะเ กิ ด ขึ้นกับตัวท่าน

บูชาท้าวเวสสุวรรณ พระคาถาของ สมเด็จพระพุ ธกั ส ส ป ได้เผยโดยหล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง โดยหล ว งพ่อท่านบอ กว่าคาถาบทนี้ ได้เป็นบทคาถาที่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ ท้าวเวสสุวรรณนั้นท่านได้ให้มาและได้บอกกล่าวว่า ให้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานในทุกคืนก่อนนอน ให้สวดมนต์ไหว้พระ ระลึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ อันมีพระพุทธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านได้เป็นเจ้าของบทคาถานี้

ท่องบทคาถา ก่อนนอน

“พุท ธั ง มัดจิต ธัม มั ง มัดใจ ศั ต รูทั้งหลาย วินา ศสั น ติ” “พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โ ร คทั้ งหลาย วิน า ศ สัน”

สำหรับบทใน 2 บรรทัดแรกเป็นการกล่าว คา ถ า เพื่อเป็นการ ป ก ป้องและเพื่อเป็นการรัก ษ าตนเอง

บทห นึ่ งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

“ฆ ะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ”

คา ถ า ทั้งสองบทนี้สามารถสวดควบคู่พร้อมๆกันได้เลย ท่านได้บอกเอาไว้ว่าสวดแล้วจะช่วยทำให้ศัตรูที่อยู่รอบข้างที่คิดไม่ดีกับเรานั้นจะแพ้ ภั ยตัวเองไป ปัญหารวมทั้งอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามานั้น ตัวเราก็จะสามารถก้าวผ่ า น เรื่องราวเหล่านั้นไปได้อย่างราบรื่น จะไม่มีปัญหาและไม่มีอุปสรรคใดๆเข้ามาขวางกั้น ในการทำสิ่งต่างๆ

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ เถิดฯ

ข้าพเจ้ากล่าวชื่อนามสกุล…..ขออุทิศบุญกุ ศล จา กการ เจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กร รมน ายเว รของข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ่งใด ที่ข้าพเจ้าได้ล่ ว ง เกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ชาติใด ก็ตามภพใด ก็ตาม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโ ห สิ ก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้า และอนุโมทนาบุญ แก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เจ้า ก ร ร ม นายเ ว ร ทั้งหลายของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ

พอตัวเรานั้นได้ท่องคำคาถาได้ กล่าวคำสวดเป็นที่เรียบร้อยดีแล้ว กรวดน้ำ น้ำที่เรากรวดนั้นให้นำไปรดที่โคนต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นการแผ่บุญกุศลให้กับตนเองและบุคคลอื่นๆ ทำแล้วจะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา ตัวเราจะร่มเย็นมีความสุขกายสบายใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่รอบตัว จะช่วยคุ้มครองช่วยปกปักรัก ษ า ตัวของเรา

เรียบเรียง : postsod

ขอบคุณข้อมูลจาก : deejunglife

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่