ท่องทุกวันก่อนนอน จะพบเจอเรื่องที่ดีเข้ามา

0

ท่องทุกวันก่อนนอน จะพบเจอเรื่องที่ดีเข้ามา

สิ่งที่ปฏิบัติต่อกันมาเนิ่นนาน สำหรับการทำบุญการสวดมนต์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สะสมความดีให้กับตัวเรา ช่วยให้มีบุญวาสนาที่ดีมากยิ่งขึ้นและยังช่วยปก ปักรัก ษาคุ้มครองให้ผ่ า นพ้นสิ่งที่ไม่ดีไปได้ ปัญหาต่างๆหนักหนาที่เข้ามานั้นจากหนักก็จะกลายเป็นเบา เมื่อเราได้มีบุญจะเป็นตัวช่วยในการหนุนนำชีวิต

คนโบราณได้กล่าวกันเอาไว้ว่า บทสวดมนต์อิติปิโสเป็นบทสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ จะช่วยทำให้ตัวของผู้ที่สวดมีความเจริญก้าวหน้า มีความสุข ช่วยในการรักษาช่วยในการคุ้มครองให้มีความปลอ ด ภัย และบทสวดมนต์นี้จะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นพบเจอแต่ความสงบ พบเจอความสุขที่แท้จริงได้ ไม่คิดฟุ้งซ่าน มีสมาธิในการทำงานหรือทำสิ่งต่างๆให้มีสติมีความคิดที่ดียิ่งขึ้นไป เป็นคนที่มีอารมณ์เย็นมากขึ้นกว่าเดิม

และยังมีความเชื่อว่าในบทสวดอิติปิโสนี้ที่เราท่องในทุกๆวันอย่างเป็นประจำ จะช่วยในการต่อชะ ต าอ า ยุให้มีความยืนยาว ช่วยป้อ งกันในสิ่งที่เรามองไม่เห็นให้ตัวเรานั้นปลอด ภัยจากทุกๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้

บทสวดมนต์อิติปิโส

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

ท่องนะโมตัสสะ (3 จบ) ก่อนเริ่มสวดบทอิติปิโส

พุทธคุณ อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู , อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสา ร ะถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

แม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึง พร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสา รถีฝึกบุรุษ ที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่น และเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

ธรรมคุณ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก , โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ , พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

สังฆคุณ สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน , ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ , อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย , อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง , เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ , เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

พลังของพระคาถาหากเราสวดจะช่วยในการปั ดเ ป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากตัวของเร าสิ่งไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะออกไปจากตัวเราและจะช่วยเมตตามหาคาถาช่วยให้มีลาภยศ การค้าขายดี ได้พบเจอคนที่ดีมีพลังอันศั ก ดิ์ สิทธิ์ทั้งกายวาจาและใจ จะพบแต่โชค ล า ภเงินทองความสุขความเจริญในวันข้างหน้า จะปรากฏขึ้นให้กับผู้ที่สวดบทนี้และผู้ที่ให้คนอื่นได้ด้วย

การสวดมนต์การทำบุญการสะสมความดีนั้น คุณงามความดี ก็จะอยู่ติด กับตัวเราไปเนิ่นนาน เป็นตัวช่วยในการหนุนนำให้ด ว งชะตาชีวิตนั้นดียิ่งขึ้นไป ปัญหาที่เข้ามาก็จะผ่ า นพ้น ทำให้เรามีสติมีสมาธิแก้ปัญหาได้อย่างถูกทาง เวลาจะช่วยทำให้ชีวิตมีความเจริญมากยิ่งขึ้น ก้าวหน้าในทางที่ดีได้มากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here