สวดแบบสั้น ท่องจำได้ สวดเปลี่ยนชีวิต หนุนนำเจริญขึ้น

0

สวดแบบสั้น ท่องจำได้ สวดเปลี่ยนชีวิต หนุนนำเจริญขึ้น

อย่างที่ได้รู้กันดีอยู่แล้วว่าบทสวดมนต์ คือคำศักดิ์สิทธิ์และบทสวดมนต์ในแต่ละบทนั้นเป็นเครื่องคุ้มครองอันประเสริฐ ซึ่งในแต่ละบทจะรวมประกอบไปด้วยคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บทที่สรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัย บทอวยชัยให้พร ดังนั้นในการสวดมนต์จึงเปรียบเสมือนเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงคำสอนที่ดีงามนั้นเอง

สำหรับชาวพุทธแล้วการสวดมนต์เป็นหน้าที่ห นึ่ งที่ปฏิบัติสืบทอด กันมาตั้งแต่ในสมัยก่อน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเชื่อกันว่าเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตที่จะทำให้ตัวเรามีสติและมีสมาธิอยู่กับบทสวดมนต์ที่เราได้สวด เกิดขึ้นเป็นความสงบและการมีเป็นปัญญาที่จะนำพาชีวิตไปในทางที่ดี

บทสวดมนต์ก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง ส า รีริกธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมส า รีริกธาตุตามที่ต่าง ๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดมนต์บูชาพระภูมิเจ้าที่

ทิสาทิโส เอหิภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ ข้าพเจ้าขอสักการบูชาพระภูมิเจ้าที่พระ แม่ ธ ร ณีและพระแม่ ค ง คา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลพิภพ

บทสวดมนต์ผูกมิตรกับมนุษย์ เทวดา และสัตว์ทั้งปวง

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคีกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพ ยา บาทเบียด เบียน

อะหัง อะนีโ ฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุ ก ข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นเทอญฯ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทุกเวลาทุกสถานที่

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยา บาท เบียด เบียนซึ่งกันและกันเลย อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

การสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจของเรามีความตั้งมั่น มีสมาธิเกิดเป็นปัญญาแล้ว ยังส่งผลทำให้สุข ภาพร่างกายของเราดีขึ้นด้วย เนื่องจากจิตเกิดเป็นความสงบไม่ปรุงแต่ง จนไม่ทำให้เกิด กิเลส จะทำให้พลังในร่างกายดีขึ้นนั้นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือธรรมะ

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here