ท่องจำกันได้ ท่องเช้า ก่อนนอน บุญวาสนาดี

0

ท่องจำกันได้ ท่องเช้า ก่อนนอน บุญวาสนาดี

บทสวดมนต์ที่เอาไว้สวดท่องกันได้ในทุกๆวัน สวดตอนเช้าสวด ก่อนนอน เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่ดีให้กับตนเอง การสวดมนต์เป็นสิ่งที่หลายๆท่านได้ปฏิบัติกันมา สวดมนต์แล้วจะทำให้ตัวเรานั้นมีบุญวาสนาบารมีที่สูงขึ้น สิ่งศักดิ์ สิทธิ์จะคอยปก ป้ อ งและคอยคุ้มครองให้ตัวเรานั้นได้ผ่ า น พ้ นจากสิ่งที่ไม่ดีไปได้

ตามความเชื่อของคนโบร่ำโบราณนั้นได้มีความเชื่อและได้พูด กล่าวกันเอาไว้ว่า สำหรับบทสวดมนต์บทสวดอิติปิโส ได้เป็นบทสวดมนต์ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะจะช่วยในการ คุ้ ม ครองตัวผู้สวดให้มีความ ป ล อ ด ภัยให้ พ้ น จากปัญหาต่างๆทั้งปวง ปัญหาจากที่หนักก็จะกลับกลายมาเป็นเบาได้ บทสวดมนต์นี้นั้น จะทำให้ตัวผู้สวดมีจิตใจที่สงบ ได้พบเจอกับความสุขที่แท้จริงของชีวิต ได้มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆให้ออกมาอย่างดี จะเป็นคนที่จิตใจเย็นมากยิ่งขึ้น

และในเรื่องของความเชื่อนั้น ผู้ที่ได้สวดมนต์อิติปิโส ท่องส่วนกันในทุกๆวัน จะช่วยในการต่อชะ ต า ต่ออ า ยุให้มีความยืนยาวมากขึ้น ช่วย ป้ อ ง กันจากสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นได้

บทสวดมนต์อิติปิโส

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

ท่องนะโมตัสสะ (3 จบ) ก่อนเริ่มสวดบทอิติปิโส

พุทธคุณ อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู , อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสา ร ะถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

แม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึง พร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้ง โ ล ก เป็นสา รถีฝึกบุรุษ ที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่น และเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธ ร ร ม

ธรรมคุณ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก , โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ , พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับก า ล ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

สังฆคุณ สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน , ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ , อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย , อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พระ ส ง ฆ์สา วกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง , เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ , เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

ตามความเชื่อของพลังค า ถ าที่เราได้สวดในบทนี้นั้นจะช่วยในการปั ด เ ป่ าสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเข้ามาให้ได้ออกไปจากตัวเอง สิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้น ก็จะไม่มีเข้ามาหรือเป็นสิ่งที่เบาลงได้

และจะช่วยเมตตามหาคาถา จะช่วยให้มีการค้าข า ยที่ดี คนที่ค้าข า ยให้ท่องบทสวดนี้กันได้อย่างเป็นประจำ จะทำให้พบแต่โชค ล า ภและทำให้มีเงินทองเข้ามา มีความสุขและความเจริญจะเกิดขึ้น กับผู้ที่สวดมนต์บทนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่