บทขอขมา เทวดาประจำตัว ที่ถูกต้อง ทำดีชีวิตรุ่งเรืองขึ้นทุกด้าน

0

บทขอขมา เทวดาประจำตัว ที่ถูกต้อง ทำดีชีวิตรุ่งเรืองขึ้นทุกด้าน

คนจำนวนมากได้มีความเชื่อเกี่ยวกับในเรื่องของวิบากก ร ร มทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของคนเรานั้น ล้วนมีความเกี่ยวพันกับในเรื่องราวเหล่านี้กันทั้งนั้น ซึ่งได้เป็นผลเกี่ยวกับการกระทำที่ได้สะสมติดตัวกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติปางก่อน หรือที่เรียกกันว่าเจ้าก ร ร มนายเวรที่ติดตัวเรามาในปัจจุบันนี้

และรู้หรือไม่ว่า ในตัวของมนุษย์ทุกคนนั้นจะมีพลังอยู่ 2 ทาง นั่นคือ

1 เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ที่ได้ กล่าวถึงไปแล้วได้เป็นตัวในการฉุ ด ดึงทำให้ชีวิตของเรานั้นได้พบเจอแต่เรื่องราวที่ไม่ดี มักจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาอยู่เสมอ การดำเนินชีวิตที่ไม่ราบรื่น มีปัญหาที่ติดขัดมีแต่ความโ ช ค ร้าย ชีวิตไม่มีความสุขมีแต่เรื่องราวของความทุ ก ข์

2 เทวดาประจำตน ที่จะคอยป ก ป้ อ งคอยรัก ษ า และคุ้ ม ครองตัวเรา ปลอด ภัยแคล้ว ค ล า ดจากสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้น จะช่วย ด ล บันดาลให้เกิดแต่เรื่องราวที่ดีให้เกิดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต หรือในเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาแล้วไม่ดีนั้นก็จะช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบา ส่วนที่เราจะต้องรั ก ษ าและเพิ่มพลังให้แข็งแรง

หากตัวเราเองนั้นให้กับเทวดาประจำตัวตนให้แข็งแรง มีบุญมาก เพื่อที่จะทำให้เรื่องราวที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นนั้นกับกลายเป็นเรื่องที่ดีได้ จะช่วยให้สู้กับเจ้าก ร ร ม นายเ ว รให้ถดถอยลงไป ทำให้ชีวิตของตัวเราเองได้พบเจอแต่เรื่องที่ดีตามมา เราจึงต้องสะสมความดีทำความดีสะสมบุญอยู่สม่ำเสมอ บุญที่เราได้ทำนั้นก็จะหนุนนำให้ชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา

วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว

พนมมือ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

“อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา, อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพา ลี ชัยยะมังคะลา, อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโร คะเยนะ, สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ”

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของ พระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ าตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ าบ้ า นเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ ากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุ ก ข์ ขอให้ พ้ นจากทุ ก ข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิก ร ร ม แก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว

บุญที่ข้าพเจ้าได้ทั้งนั้นขอให้บุญกุศลที่ได้ทำช่วยด ล บันดาลให้ตัวข้าพเจ้าเองได้มีแต่ความสุขและมีแต่ความเจริญเข้ามาในชีวิต ขอให้แคล้ว ค ล า ดป ล อ ด ภัยจากสิ่งที่ไม่ดี จากเรื่องต่างๆที่จะเกิด ขึ้นมีความสำเร็จในด้านของการงาน ในด้านของการเงิน การค้าข า ย ครอบครัว ความรัก สุ ข ภ าพร่างกายให้แข็งแรง ค้าขายก็ ดีทำธุรกิจก็ ดี รวมทั้งเป็นที่รักของผู้ที่พบเจอเป็นที่เอ็นดู ของคนรอบข้าง ทำสิ่งใด ก็จะประสบผลสำเร็จมีแต่ผู้คนที่ดีอยู่แล้วชีวิตดีมีแต่โชค

หาเวลาให้กับตนเองทำก่อนสิ้นปีนี้ เพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเรื่องราวที่ดีในปีหน้า เทวดาประจำตัวตนก็จะช่วยดลบันดาลให้กับทุกเรื่องราวที่ จ ะ เกิด ขึ้นนั้นมีสิ่งที่ดีขึ้น มีโ ช ค ลาภที่ดีให้กับตัวคุณเองทำให้พบความสุข ความเจริญที่จะ เกิด ขึ้นในชีวิตทำสิ่งใด ก็สมหวังปรารถนาในทุกๆประการ

เรียบเรียง Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่