ทุกคืนก่อนเข้านอน หมั่นท่องประจำ ได้รับผลอานิสงส์

0

ทุกคืนก่อนเข้านอน หมั่นท่องประจำ ได้รับผลอานิสงส์

ในทุกๆคืนที่เราจะลงเข้านอนนั้น สละเวลาตัวเองวันละ 5-10 นาทีในการท่องบทสวดมนต์นี้ บทสวดมนต์ที่เราได้ท่องกันในทุกๆวันนั้นเหมือนเป็นการสะสมบุญที่ดีให้กับตัวเอง และยังช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขมีความสงบ เป็นบุญวาสนาที่ดีที่ เราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันด้วยตนเอง ไม่มีใครสามารถที่จะทำแทนกันได้

คนโบร่ำโบราณเขาได้มีความเชื่อที่เชื่อกันมาว่า ในบทสวดมนต์อิติปิโสนั้น ได้เป็นบทสวดมนต์ที่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะจะช่วยทำให้ผู้ที่ท่องสวดอยู่เป็นประจำนั้นมีความก้าวหน้าในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพการงาน การเงิน ครอบครัว ความรักสุ ข ภาพร่างกาย จะช่วยดูแลรัก ษ าและคุ้มครองให้มีความปลอด ภัยรอด พ้ นจากทุกสิ่งอย่าง บทสวดมนต์อิติปิโสนี้จะช่วยทำให้ผู้ที่สวดมีจิตใจของความสงบสุขและไม่มีความคิดที่ฟุ้งซ่าน มีสมาธิทำสิ่งใด ก็จะมีสติอยู่เสมอ

ในด้านของความเชื่อนั้น บทสวดมนต์อิติปิโสที่ได้ท่องนี้ได้เป็นบทสวดมนต์ที่ช่วยในการต่ออายุให้ยืนยาวได้มากยิ่งขึ้น จะช่วยป้อง กันจากสิ่งต่างๆรอบตัวที่มองไม่เห็น ให้ป ล อ ด ภัยจากในทุกๆสิ่งที่เข้ามา

บทสวดมนต์อิติปิโส

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)

ท่องนะโมตัสสะ (3 จบ) ก่อนเริ่มสวดบทอิติปิโส

พุทธคุณ อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู , อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสา ร ะถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

แม้เพราะอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึง พร้อมด้วยวิชาและความประพฤติ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็น ส า รถีฝึกบุรุษ ที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่น และเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแนกแจกธรรม

ธรรมคุณ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก , โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ , พระ ธ ร ร มอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

สังฆคุณ สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน , ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ , อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย , อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง , เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การคำนับ เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ , เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

พระคา ถ าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บทสวดมนต์อิติปิโส บทสวดมนต์ที่เราได้สวด ก่อนนอนนี้ จะเป็นบทที่จะช่วย ปั ด เป่าในสิ่งที่ไม่ดีในทุกเรื่องที่ไม่ดีให้ออกไปจากตัวเราได้ สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องที่ไม่ดีนั้น ก็จะหายไป หรือจากหนักก็จะกลับกายให้เป็นเรื่องที่เบาลงได้ ช่วยเมตตามหา ค า ถา จะทำให้ค้าข า ยดี มีลาภยศ มีเงินทองที่ดีเข้ามา พบเจอแต่เรื่องราวที่ดี พบเจอแต่คนที่ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่