ก่อนนอน สวดมนต์ บทสวดได้ทุกคืน ยิ่งทำให้ชีวิตดีขึ้น

0

ก่อนนอน สวดมนต์ บทสวดได้ทุกคืน ยิ่งทำให้ชีวิตดีขึ้น

วิธีการดำเนินชีวิตและประเพณีอันดีงามที่อยู่คู่คนบ้ า นเรามานาน โดยเฉพาะในเรื่องของการ สวดมนต์การไหว้พระตอนเช้าหรือก่อนเข้านอน เป็นสิ่งที่คนเรานั้นได้ถูกปลูกฝังจากผู้ใหญ่อยู่เสมอ ว่าให้หมั่นสวดมนต์ในทุกคืน เพื่อที่จะเสริมสร้างความดีเป็นสิ่งที่ดี หนุนนำให้มีแต่สิ่งที่ดี เกิดขึ้นมาในชีวิตของเรา ความสุขความเจริญและเกิด ขึ้น กับตัวผู้สวด มีความเชื่อว่าการสวดมนต์การภาวนาและทำแต่ความดีนั้น จะช่วยทำให้ตัวเรามีชีวิตดีขึ้นได้จริงๆ

ท่องบทสวดมนต์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

ทิสาทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ

ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ
มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ

ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวันดีต่อใจ พระรัก ษ าและเทวดาคุ้มครอง สาธุๆ

ทำบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงิน

– ทำบุญด้วยการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่น เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น โดยที่ตัวเรานั้นไม่เกิดเป็นความเดือด ร้อน อย่างเช่น การให้เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าที่เราไม่ได้ใช้แล้ว แบ่ง ปัน อาหารการกินให้กับผู้อื่น ให้เพื่อนๆให้คนที่ไม่มี หรือการทำบุญถวายสิ่งของแด่พระภิกษุ โดยไม่ต้องซื้อใหม่มาทำบุญ เป็นของที่เรามีอยู่ แล้วนำมาทำบุญ ซึ่งลักษณะการทำบุญแบบนี้เรียกว่าการให้ทาน หรือภาษาพระเรียกว่า ทานมัย ซึ่งแปลว่า บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน นั่นเอง

– การทำบุญโดยการควบคุมการกระทำ รวมถึงคำพูดของตนเอง ไม่ให้ ก่ อ ให้เกิดเป็นความ เดือด ร้อนความวุ่น ว า ยกับผู้อื่น การประพฤติตนอยู่ในความดีการรัก ษ าศีล สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดเป็นผลบุญที่ดีให้กับตัวเราเองได้ จะช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากการรัก ษ าศีลที่เรียกกันว่า ศีลมัย คือ บุญที่เกิดจากการรัก ษ าศีล

– การทำบุญโดยการขัดเกลาสภาพจิตใจ อารมณ์และความคิดให้อยู่ในสภาวะที่เป็นบวก มีคุณภาพ นั่นก็คือความสงบนิ่ง ความทรงพลัง ศัพท์ทางธรรมจะเรียกกันว่าการภาวนาการฝึกภาวนาสามารถทำได้ด้วยตนเองในทุกที่และทุกเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งหลับตาทำสมาธิอย่างที่หลายคนเข้าใจกัน การฝึกภาวนาก็เป็นเหมือนการฝึกออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้สุ ข ภาพร่างกายของเราแข็งแรง แต่ในการฝึกจิตใจด้วยการภาวนานั้น จะฝึกทำให้ตัวเรามีความสงบนิ่งได้มากยิ่งขึ้น ตามศัพท์ที่เรียกว่า ภาวนามัย คือ บุญสำเร็จด้วยการภาวนา นั่นเอง

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่