บูชาพ่อแม่ 3 คาถา ชีวิตเจริญขึ้น สวดท่องได้ทุกวัน

0

บูชาพ่อแม่ 3 คาถา ชีวิตเจริญขึ้น สวดท่องได้ทุกวัน

การกราบไหว้พ่อแม่ห ลายๆคนมักจะทำกันในวันสำคัญ แต่แท้จริงแล้วเราสามารถทำได้ในทุกๆวัน จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความเจริญมากยิ่งขึ้น เจริญทั้งในหน้าที่ของการงาน การเงิน การดำเนินชีวิต นอกจากการที่นำพวงมาลัยมารดน้ำขอขมาแล้ว ยังมีการสวด การบูชาพ่อแม่ อานิสงส์จากการสวดจะทำให้ตัวคุณและครอบครัวมีความเจริญยิ่งขึ้นไป มีความสุขยิ่งขึ้นไป

เตรียมพวงมาลัยพร้อมกับบทคาถาบูชาพ่อแม่ นำไปสวนพร้อมกันก็ได้ หากจำไม่ได้จดใส่กระดาษเล็กๆเซฟเก็บเอาไว้เลย

1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา

ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นด ว งชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ..

2 มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไป 1 ขัน แล้วพูดว่า ?กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส

อันว่า โ ท ษใดความ ผิ ดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย? หลังจากนั้นราดน้ำรดมือ รดเท้า

นอกไปจากนี้แล้วการแผ่เมตตา ยังเกิดประโยชน์อื่นๆ ต่อตัวเราเองเช่น ให้ชีวิตเราสงบ เย็น ใจร่ม ใจสบาย ขึ้นอย่างทันตา และยิ่งถ้าได้สวด ก่ อนนอน จะยิ่งทำให้นอนหลับสนิทและหลับฝันดีด้วย

แผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ ไร้ทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จ งเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียด เบียนซึ่งกันและกัน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุ ก ข์

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

แผ่เมตตาให้ เจ้ากร ร มนายเวร และผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนี ฆ า สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเ ว ร ไม่มีภัย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ ภัยทั้งปวงเถิด

อานิสงส์ของการแผ่เมตตา

อานิสงส์ที่ได้จากการแผ่เมตตานั้น จะทำให้นอนหลับได้อย่างเป็นสุขหลับได้อย่างสบายหลับสนิททั้งคืน ตื่นเช้ามาในวันใหม่มีความสุข รู้สึกสบายใจคลาย กั ง วล

เป็นที่รักของคนทั่วๆไป เป็นคนที่มีเสน่ห์ไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดู เทวดาคุ้มครองไม่ว่าจะเดินทางไปยังสถานที่แห่งไหนจะมีเทวดาคอยคุ้มครองให้ปลอด ภัยอยู่ตลอดเวลา

ขอขอบคุณ : พระไพศาล

เรียบเรียงโดย : Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here