บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดทุกวัน 5 นาที เพิ่มสิริมงคลแก่ตนเอง

0
1338

บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดทุกวัน 5 นาที เพิ่มสิริมงคลแก่ตนเอง

การสวดมนต์ก่อนนอนถือเป็นวิธีที่ดีมาก ที่จะช่วยทำให้จิตใจของเราเกิดความสงบนอนหลับ มีสมาธิมีจิตใจที่ผ่องใส ให้เราทำการสวดมนต์และทำสมาธิก่อนนอนในทุกๆคืนจนเกิดเป็นนิสัยน อกจากจะได้ประโยชน์ทำให้จิตใจของเราสงบแล้วนั้น ยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่จะช่วยหนุนนำโชคชะตาชีวิตให้ดีให้เจริญยิ่งขึ้นไป

บทสวดมนต์ก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) , สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) , สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ) วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดมนต์บูชาพระภูมิเจ้าที่

ทิสาทิโส เอหิภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ ข้าพเจ้าขอสักการบูชาพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีและพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภพิภพ

บทสวดมนต์ผูกมิตรกับมนุษย์ เทวดา และสัตว์ทั้งปวง

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ ขอมนุษย์ทั้งหลายองค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลายจงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคีกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทุกเวลาทุกสถานที่

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ต า ย จงอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลย

สุขี โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อัพพะยาปัชฌา โหนตุ จงอย่าพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆา โหนตุ จงอย่ามีความลำบาก จงอย่ามีความเดือดร้อน จงอย่ามีความทุกข์กายทุ ก ข์ใจเลย

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อะหัง อัพพะยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอัน ตร า ยทั้งปวง สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ รักษากาย วาจา ใจ ให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

โดยหลังจากที่เราทำการสวดมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นให้ตั้งจิตนั่งสมาธิก่อนนอนเป็นเวลา 5-10 นาที หากคุณทำจนเป็นนิสัย ชีวิตของคุณจะดีขึ้น เจริญขึ้น มีสติในทุกย่า งก้าว เป็นคนคิดแง่บวก มีจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่าน ทั้งยังได้รับผลบุญ ได้รับอานิสงส์ของการสวดมนต์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : hilight.kapook

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here