ตั้งใจ 10 นาที สวดมนต์ก่อนนอน สวดถูกต้องช่วยเปลี่ยนชีวิตได้

0

ตั้งใจ 10 นาที สวดมนต์ก่อนนอน สวดถูกต้องช่วยเปลี่ยนชีวิตได้

การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนจะต้องมีเหตุและมีผล มีอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวพันอยู่ด้วยเสมอ เมื่อทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ บุญก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนว่าเป็นบททดสอบทำให้เรานั้นมีความตั้งใจที่จะทำจริงๆหรือมีความตั้งใจที่จะทำหรือเปล่า มีความตั้งใจมากเพียงพอในการทำความดีไหม เมื่อความตั้งใจของเรายังไม่พอนั้นชีวิตก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

บางคนนั้นได้เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องตั้งเยอะแยะ การสวดมนต์วันละ 10 นาทีก่อนนอนในทุกๆวันจะทำไม่ได้เชียวหรือ วันนี้เราได้นำบทสวดมนต์ที่จะให้สวด ก่อนนอนเวลาสิบนาทีในทุกๆวัน สวดมนต์ที่ถูกต้องจะช่วยทำให้พลิกชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

สำรวมกาย วาจา ใจ พนมมือ รวบรวมจิตเปล่งเสียงดัง ๆ ตั้งใจอาราธนาศีล 5 และสมาทานศีล 5

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ) สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ สุ ร าเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

หาก ข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดงดเว้นโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ด้วยเทอญ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุ ก ข์ อะหัง อเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจา กเ ว ร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำ บาก อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรักษาตนให้มีความสุขตลอาลนานเทอญ

ก่อนที่จะทำการนั่งสมาธินั้นจะต้องตั้งใจมีสมาธิที่แน่วแน่ จิตใจไม่วอกแวก ไม่มีสิ่งใดเข้ามากวนใจ นั่งสมาธิ 5-10 นาทีจะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบ ทำได้ในทุกๆวันชีวิตของคุณนั้นจะมีความเรียบง่าย มีความสุขและมีความสงบขึ้น

ขอขอบคุณ : thossaporn

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here