ทุกๆเช้า หมั่นสวดมนต์ รับบุญใหญ่ชีวิตเปลี่ยน

0

ทุกๆเช้า หมั่นสวดมนต์ รับบุญใหญ่ชีวิตเปลี่ยน

เริ่มต้นเช้าวันใหม่ในทุกวัน ด้วยการภาวนา การสวดมนต์ ทำแล้วจะทำให้ตัวเรานั้นพบเจอแต่ความสุขกายสบายใจ มีจิตใจที่ดี การสวดมนต์ในช่วงเวลาเช้านั้นใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 นาที หลังจากนั้นสวดเสร็จแล้วทำสมาธิก่อนออกจากบ้ า น เพื่อในการดำเนินชีวิตนั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีสติมีสมาธิกับสิ่งที่ได้ทำ

การสวดมนต์ในตอนเช้าหรือการสวดมนต์ก่อนนอนนั้น สวดมนต์พร้อมกับการแผ่เมตตา เป็นสิ่งที่หลายคนได้ปฏิบัติและทำกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาเนิ่นนาน บทสวดมนต์ในวันนี้ เป็นบทสวดมนต์ตอนเช้าสวดได้ในทุกๆวันอย่างเป็นประจำ จะทำให้ตัวเรานั้นได้รับบุญใหญ่สะสมบุญให้กับตนเองชีวิตจะเปลี่ยนไปในด้านที่ดีขึ้น

เริ่มต้น กราบพระ 3 ครั้ง โดยให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

กล่าวคำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน)

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, สุ ร า เมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

บทสวดมนต์ สวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสา ระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ (อ่านว่าวิญญูฮีติ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

เมื่อสวดมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ต่อด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับตนเอง ตามบทสวดด้านล่างนี้

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพ ย า บาท เบียด เบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รัก ษ า ตนให้ พ้ น จากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

ขอให้ทุกท่านที่ได้สวดมนต์ในทุกเช้า หรือสวดมนต์ก่อนเข้านอนนั้น เป็นสิริ มง ค ล ให้กับตนเองสวด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองมีสติในการทำสิ่งต่างๆ ขอให้ท่าน ที่ได้นำสวดมนต์บทนี้ให้กับผู้อื่นและคนรอบข้าง ครอบครัว พี่น้อง ญาติ เพื่อเป็นการบอกบุญให้ทั่วกันด้วยเทอญ

เรียบเรียงโดย : Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here