นิสัย 9 ข้อ ของผู้ที่มีบุญบารมี หรือจิตของผู้มีบุญ

0
319

นิสัย 9 ข้อ ของผู้ที่มีบุญบารมี หรือจิตของผู้มีบุญ

หลายๆคนต่างมีความเชื่อในเรื่องราวของบุญบารมีที่สะสมกันมาตั้งแต่ในอดีต มีผลทำให้ชีวิตในปัจจุบันนี้เป็นไปในแบบที่เป็น การทำความดีย่อมเกิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเรา ตรงกันข้ามถ้าเราทำไม่ดีไม่ได้สะสมสิ่งที่ดีงาม ก็จะให้ผลที่ไม่ดีกับตัวเรา

ลักษณะนิสัยของทั้ง 9 ข้อ สำหรับผู้ที่มีบุญบารมีมาก หรือผู้ที่มีจิตของผู้ที่มีบุญจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรเราได้รวมมาไว้ที่นี่

จิตของผู้มีบุญ

1 ไม่บ่น

เมื่อตัวเรามีบุญมาก ผลบุญก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้รู้เห็นและมีความเข้าใจ รู้เห็นถึงระดับวาสนาของตนเองและบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิต รู้จักบุญและก ร ร มที่ได้ทำเอาไว้ หากพูดบ่นไปก็เท่านั้นเอง ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือผลแห่งก ร ร มอันเป็นสมบัติของตัวเราเอง

2 ไม่กลัว

เมื่อตัวเรามีบุญมาก ผลบุญก็จะเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็ง มีความกล้าหาญตามกำลังของบุญที่เราสะสมมา ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคหรือปัญหาต่างๆที่ได้เกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ เมื่อนึกจะทำอะไรนั้นก็ล้วนมีกำลังบุญเข้ามาหนุนนำด้วย

3 ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี

เมื่อตัวเรามีบุญมาก ผลบุญก็จะเป็นตัวควบคุมในการบริหารจัด การทำให้เกิดความกลัว ละอายต่อบ า ป ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเห็นถึงผลกระทบต่อตัวเรา ต่อครอบครัว ต่อคนรอบข้าง

4 ไม่คิดมาก

เมื่อตัวเรามีบุญมาก ผลแห่งบุญก็จะเปลี่ยนเป็นความสะอาด ความสงบ ความสว่างตามกำลังของบุญ ตัวเราทำให้เกิดพลังแห่งความสุขสงบ แห่งจิตใจไ ม่ฟุ้งซ่านไม่คิดให้เป็นทุ ก ข์

5 รอได้ คอยได้

เมื่อตัวเรามีบุญมาก ผลบุญก็จะเปลี่ยนให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ไม่เป็นคนที่ใจร้อนใจเร็ว รับรู้และเห็นถึงจังหวะและโอกาสของในช่วงชีวิต รู้จักรอได้รู้จักคอยได้

6 อดได้ ทนได้

เมื่อตัวเรามีบุญมาก ผลแห่งบุญก็จะเปลี่ยนให้เป็นความเข้มแข็งตามกำลังของบุญที่เรามีมา ทำให้มีความอดทน มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว ความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความอดทนของตัวเราเอง อดทนได้อย่างมีความสุข

7 สงบได้ เย็นได้

เมื่อตัวเรามีบุญมาก ผลแห่งบุญนั้นก็จะเปลี่ยนให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญที่มีมา ไม่เป็นคนที่กังวล กระวน กระวาย สับส่ายในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าตนเองจะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ก็ทำใจได้เหมือนราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

8 ปล่อยได้ วางได้

เมื่อตัวเรามีบุญมาก ผลแห่งบุญนั้นก็จะเปลี่ยนให้เป็นคนที่รู้จักกับการละการวางตามกำลังของบุญที่มีมา ไม่ให้เป็นคนที่แบกรับทุกอย่างที่ขวางหน้า

9 รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบานได้

เมื่อตัวเรามีบุญมาก ผลแห่งบุญนั้นก็จะเปลี่ยนให้เป็นคนที่มีความรู้ตื่นมีความเบิกบานตามกำลังของบุญที่เรามีมา เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของเหตุการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้น ไม่ปล่อยให้จิตใจของตนเองอยู่ในความโลภ ความโ ก ร ธและความหลง

ขอบคุณข้อมูลจาก : chonburipost

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here