สวดมนต์เช้า 5 นาที ก่อนออกบ้าน พร้อมคำแผ่เมตตา

0

สวดมนต์เช้า 5 นาที ก่อนออกบ้าน พร้อมคำแผ่เมตตา

การสวดมนต์โดยส่วนมากนั้นหลายๆคนมักจะสวดมนต์ก่อนเข้านอน การสวดมนต์นั้นจะช่วยทำให้ตัวเรามีจิตใจที่มีความบริสุทธิ์มีความผ่องใส มีสมาธิและยังเป็นการสะสมความดีให้กับตัวเราเอง เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เจริญมากยิ่งขึ้น

วันนี้เราได้มีบทสวดมนต์เป็นบทสวดมนต์แบบสั้น สวดได้ในทุกๆเช้าเวลา 5 นาที พร้อมกับคำแผ่เมตตา สวดทุกวันจะช่วยหนุนนำให้ชะตาชีวิตของเรานั้นมีความเจริญยิ่งขึ้นไปได้

บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

ทิสาทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดมนต์บูชาพระภูมิเจ้าที่

ทิสาทิโส เอหิภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ ข้าพเจ้าขอสักการบูชาพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีและพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลพิภพ

บทสวดมนต์ผูกมิตรกับมนุษย์ เทวดา และสัตว์ทั้งปวง

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคีกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทุกเวลาทุกสถานที่

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ต า ย จงอย่ามีเ ว รซึ่งกันและกันเลย

สุขี โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด

อัพยาปัชฌา โหนตุ อย่าเบียด เบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆ า โหนตุ จงอย่ามีความลำบาก จงอย่ามีความเดือดร้อน จงอย่ามีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจเลย

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเ ว ร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ รักษากาย วาจา ใจ ให้พ้นจากความทุ ก ข์ภัยทั้งปวงเถิด

เมื่อได้ทำการสวดมนต์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้เรานั่งสมาธิสัก 5 นาทีถึง 10 นาที มีความตั้งใจแน่วแน่มีจิตใจที่ไม่วอกแวก ไม่คิดเรื่องอื่นใด ให้สมองมีความปลอดโปร่งหายใจเข้าหายใจออก ตั้งจิตใจให้มีความสงบมีความบริสุทธิ์ เมื่อนั่งสมาธิเสร็จจะรู้สึกได้ว่าสมองเบาโล่งและรู้สึกสบายตัวสบายใจ การสวดมนต์การนั่งสมาธินั้น สามารถทำได้ในทุกๆวัน จะช่วยทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปได้

เรียบเรียง : postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่