บทสวดก่อนนอนของทุกวัน ช่วยหนุนนำ เพิ่มโชคสิ่งที่ดี

0

บทสวดก่อนนอนของทุกวัน ช่วยหนุนนำ เพิ่มโชคสิ่งที่ดี

ก่อนเข้านอน หาเวลาสักประมาณ 5 นาทีในการสวดมนต์ เพื่อเป็นการหนุนนำชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปทั้งในวันนี้แล้ววันข้างหน้า จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีความเจริญมากยิ่งขึ้น สวดมนต์ทุกคืนก่อนนอน ทำให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา

การสวดมนต์นั้นเป็นสิ่งที่หลายๆท่านได้ปฏิบัติและได้ถูกสั่งสอนกันมาตั้งแต่ในสมัยรุ่นปู่รุ่นย่า มาจนถึงในปัจจุบันนี้ การสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจของตัวผู้ที่สวดมีความสุขและมีความสงบมีสมาธิมีสติปัญญาที่ดี จะทำให้ทุกๆวันของชีวิตมีแต่ความโชคดีเข้ามาหา เป็นการสะสมบุญที่ดีให้กับตนเอง

บทสวดมนต์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สัง ฆ ะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวันดีต่อใจ พระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุๆ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี เว ร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพ ย า บาทเบียด เบียน

อะหัง อะนี โ ฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รัก ษ า ตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ย ทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพ สัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยา บ า ทเ บี ย ด เบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

เพื่อเป็นสิริมง ค ลแก่ชีวิต เพื่อความรุ่งเรื่อง มีสติและสมาธิต่อหน้าที่การงานและการใช้ชีวิต ขอให้ท่านบอกบทสวนมนต์นี้ให้ผู้อื่นเห็นเป็นบุญกุศลยิ่งนัก สาธุ สาธุ สาธุ

เมื่อได้สวดมนต์เสร็จแล้ว แนะนำว่าให้นั่งสมาธิต่อประมาณ 5 นาทีของในทุกๆวัน การนั่งสมาธินั้นปล่อยจิตใจให้สบาย ปล่อยจิตใจให้สงบ ไม่คิดเรื่องใดในส ม อ ง มีความสงบนิ่งพร้อมกับแผ่ เ ม ต ตาให้กับตัวเองรวมถึงคนรอบข้าง

เรียบเรียง : postsod

ขอขอบคุณ : khawjing

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่