ในช่วงที่ไม่ดี หมั่นแผ่เมตตา ชีวิตจะเปลี่ยนทันที

0

ในช่วงที่ไม่ดี หมั่นแผ่เมตตา ชีวิตจะเปลี่ยนทันที

การใช้ชีวิตของคนเราทุกๆคนนั้น โดยส่วนมากแล้วความปรารถนาอย่างมากที่สุดจะเป็นในเรื่องของความสุข การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่มีความทุ ก ข์ เป็นสิ่งที่หลายๆท่านต้องการ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด สิ่งที่เราหวังให้เกิดขึ้น เพราะในสุดท้ายแล้วนั่นก็คือความสุขของชีวิต ความสุขความสมหวัง ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด ก็ตาม แต่เชื่อได้เลยว่าทุกๆท่านจะต้องเต็มใจรับอย่างแน่นอน

คนเราทุกๆคนนั้นควรที่จะเรียนรู้ความเป็นไปของชีวิต เพราะในสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ใช่ความสุขเพียงอย่างเดียว ขอให้เข้าใจธรรมชาติของชีวิต เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และในเมื่อใดที่ชีวิตของคุณได้เข้ามาอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำ บ า กของชีวิต นั่นเป็นเวลาผลแห่งก ร ร มที่ไม่ดี

ซึ่งมันจะส่งผลต่อการกระทำของตัวเราเองในปัจจุบัน และจากอดีตในช่วงผลก ร ร มที่ส่งผลไม่ดีกับชีวิตเรานั้นทำ สิ่งใด ก็จะดูแย่ไปหมด มีอุปสรรคมากมายเข้ามาในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเงิน ครอบครัว ความรักก็ตามแต่ มักจะมีปัญหาที่ติดขัดแก้ไขไม่ได้อยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้นั้นมาจากเหตุการณ์ การกระทำของตัวเราเองทั้งหมดที่เราได้สร้างมา

การดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นจะทำให้ชีวิตของเราอยู่บนความสุขความสงบ เป็นการสร้างบุญง่ายๆ การทำบุญการเข้าวัดเข้าวา ใส่บาตร ถวายสังฆทาน การทำวัตร การช่วย เหลือผู้อื่นและการแผ่เ ม ต ตา เป็นความดีเป็นบุญที่เราจะสามารถทำได้ในทุกๆ วัน ช่วยหนุนนำให้ด ว งชะ ต า ชีวิตของเราดียิ่งขึ้นไป

การทำบุญและการ แ ผ่เ ม ต ตานั้นเป็นสิ่งที่ดี การแผ่ เม ต ตาให้กับตนเอง ให้กับคนรอบข้างให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รให้กับเทวดาประจำตัวให้ได้มารับผลบุญในครั้งนี้ และยังทำให้ชีวิตของเรานั้นดียิ่งขึ้นไป บุญที่จะเข้ามาหนุนนำ ให้ชีวิตความเป็นอยู่เจริญยิ่งขึ้น ทำสิ่งใด ก็จะประสบผลสำเร็จ มีสมาธิ มีสติปัญญา แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดี

บุญกุศลที่เราได้ทำนั้น ความดีที่เราได้ทำก็จะติดตัวคุณไปได้อยู่ตลอด และยังเป็นการสะสมบุญให้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้เบาลงได้ การดำเนินชีวิตของคุณก็จะดียิ่งขึ้นไป

แผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไร้ทุ ก ข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เ บี ย ด เ บี ย นซึ่งกันและกัน

อะหัง อะนีโ ฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุ ก ข์

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงรั ก ษ าตนอยู่เป็นสุขเถิด

แผ่เมตตาให้ เจ้าก ร ร มนาย เ ว ร และผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนี ฆ า สุขี อัตตา นัง ปะริหะรันตุ

ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเ ว ร ไม่มีภัย ไม่มีความคั บแ ค้ น ใ จ จงมีความสุขกายสุขใจ รัก ษ าตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งปวงเถิด

การแผ่เมตตาให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่เราได้เคยไปเ บี ย ด เ บี ย น ให้สิก ร ร มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใด ก็ตามที่ได้กระทำต่อกันมา และเมื่อได้สร้างบุญไม่ว่าเรื่องใด ให้อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตา ทำได้อยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นบุญใหญ่บุญน้อย ใจของเรามีความสงบ ชีวิตก็จะเปลี่ยนจากหนักกลายเป็นเบา จากเบาก็จะหายไป เหลือเอาไว้แต่สิ่งที่ดีงาม

เรียบเรียง : postsod

ขอบคุณข้อมูลจาก : deejunglife

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here