ดีขึ้นไม่ต้องรอ สวดได้ทุกวัน เสริมให้ดียิ่งขึ้นไป

0

ดีขึ้นไม่ต้องรอ สวดได้ทุกวัน เสริมให้ดียิ่งขึ้นไป

เป็นในสิ่งที่หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าการสวดมนต์ไหว้พระ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาเช้าหรือช่วงเวลาก่อนนอน ก็เป็นสิ่งที่ทำกันมานาน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบันนี้

การสวดมนต์ไหว้พระ เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่พึ่งทางใจของหลายๆท่าน สวดมนต์ 5-10 นาที ในทุกๆวัน สวดเสร็จให้ตั้งใจนั่งสมาธิภาวนามีจิตใจที่จดจ่อไม่วอกแวก จะทำให้ตัวเรามีสมาธิ ทำให้ชีวิตเจริญยิ่งขึ้นไปในวันข้างหน้า ไร้ปัญหาไร้อุปสรรค เพราะเชื่อกันว่าการสวดมนต์นั้นจะเป็นตัวช่วยหนุนนำให้ชีวิตของผู้ที่สวด มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

ก่อนที่เราจะทำการสวดมนต์นั้นให้เราตั้งจิตอธิษฐาน มีจิตใจที่สงบไม่วอกแวก จากนั้นให้นั่งสมาธิ 1 นาที แล้วให้เราตั้งใจสวดมนต์บทนี้

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง ส า รีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

ทิสาทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัจฉันตุ ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคี กับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข) อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุ ก ข์) อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปรา ศ จากเ ว ร) อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคทั้งปวง) สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุ ก ข์ ภั ยทั้งปวงเถิด)

บทแผ่เมตตาไปสู่ผู่อื่น

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ นิททุกขา อะเวรา อัพยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุ ก ข์ ไม่มีเ ว ร ไม่มี ภั ย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ

เมื่อเราสวดมนต์เสร็จให้เรานั่งสมาธิ นึกถึงสิ่งที่ดีงาม เมื่อเราทำอย่างเป็นประจำจะทำให้ตัวเรามีสมาธิ มีจิตใจที่ไม่วอกแวก มีการใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขในทุกๆวัน

การสวดมนต์นั้นเป็นสิ่งห นึ่ งในการสร้างบุญให้กับตัวเราเอง ที่เราสามารถสะสมบุญได้ด้วยตัวเราในทุกวันและในทุกเวลา นอกจากการสวดมนต์แล้วนั้น การทำบุญใส่บาตรการช่วย เหลือผู้อื่น การทำความดีก็จะเป็นสิ่งที่เราทำได้อยู่ตลอดเวลา

ขอบคุณข้อมูลจาก : shar e-si

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here