ด่วนมาก..!! เปิดสอบท้องถิ่น 2560 จำนวน 21,605 อัตรา ประกาศวันรับสมัคร 19 ก.ค.60 นี้

0

สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. (ก กลาง ท้องถิ่น) ได้ออกหนังสือด่วนมาก แจ้งประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงนามโดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธาน ก กลาง ท้องถิ่นสาระสำคัญคือ

1.ประกาศฯ ได้กำหนดรวมจังหวัดต่างๆ เป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 กลุ่มภาค/เขต เพื่อประโยชน์ในการสอบแข่งขัน

โดยทำการรวมจังหวัดต่างๆ แบ่งเป็นจำนวน 10 กลุ่มภาค/เขต ดังนี้

1. กลุ่มภาคกลาง เขตที่ 1 ได้แก่
– ชัยนาท – นนทบุรี – ปทุมธานี – พระนครศรีอยุธยา
– ลพบุรี – สระบุรี – สิงห์บุรี – อ่างทอง

2. กลุ่มภาคกลาง เขตที่ 2 ได้แก่
– จันทบุรี – ฉะเชิงเทรา – ชลบุรี – ตราด – นครนายก
– ปราจีนบุรี – ระยอง – สมุทรปราการ – สระแก้ว

3. กลุ่มภาคกลาง เขตที่ 3 ได้แก่
– กาญจนบุรี – นครปฐม – ประจวบคีรีขันธ์ – เพชรบุรี
– ราชบุรี – สมุทรสงคราม – สมุทรสาคร – สุพรรณบุรี

4. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตที่ 1 ได้แก่
– กาฬสินธุ์ – ขอนแก่น – ชัยภูมิ
– นครราชสีมา – บุรีรัมย์ – มหาสารคาม

5. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตที่ 2 ได้แก่
– มุกดาหาร – ยโสธร – ร้อยเอ็ด – ศรีสะเกษ
– สุรินทร์ – อำนาจเจริญ – อุบลราชธานี

6. กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตที่ 3 ได้แก่
– นครพนม – บึงกาฬ – เลย – สกลนคร
– หนองคาย – หนองบัวลำภู – อุดรธานี

7. กลุ่มภาคเหนือ เขตที่ 1 ได้แก่
– เชียงราย – เชียงใหม่ – น่าน – พะเยา
– แพร่ – แม่ฮ่องสอน – ลำปาง – ลำพูน

8. กลุ่มภาคเหนือ เขตที่ 2 ได้แก่
– กำแพงเพชร – ตาก – นครสวรรค์ – พิจิตร – พิษณุโลก
– เพชรบูรณ์ – สุโขทัย – อุตรดิตถ์ – อุทัยธานี

9. กลุ่มภาคใต้ กลุ่มที่ 1 ได้แก่
– กระบี่ – ชุมพร – นครศรีธรรมราชการ
– พังงา – ภูเก็ต – ระนอง – สุราษฏร์ธานี

10. กลุ่มภาคใต้ กลุ่มที่ 2 ได้แก่
– ตรัง – นราธิวาส – ปัตตานี
– พัทลุง – ยะลา – สงขลา – สตูล

2.กำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น
– วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน
– วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน
– วิชาภาษาไทย 20 คะแนน
– วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

3. ในบทเฉพาะกาล กำหนดว่า “ในการสอบแข่งขันครั้งแรกตามมาตรฐานทั่วไปนี้ มิให้นำเงื่อนไขการได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 (ตามข้อ 18) มาใช้บังคับ”

หมายความว่า สอบภาค ก ครั้งนี้ จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษอยู่ด้วย และยังไม่นำเงื่อนไขที่ต้องได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 50 % มาใช้
ดังนั้น เกณฑ์การสอบผ่านภาค ก ท้องถิ่น คือ ได้คะแนนทุกวิชารวมกัน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

4. ในหลักสูตรภาค ก ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

4.1วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน (ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบเคยออกถึง “การหาค่าของเลขอนุกรม , การหาร้อยละ , โจทย์เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ , การอ่านค่าจากตาราง กราฟ แผนภูมิ”)

4.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.3 วิชาภาษาไทย
จะทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ (ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านภาษาไทย ข้อสอบเคยออกถึง “อุปมา อุปไมย , เงื่อนไขทางภาษา , การเรียงประโยค , การเติมคำ , การตีความจากบทความยาว , คำราชาศัพท์ , สำนวน สุภาษิตไทย”)

4.4 วิชาภาษาอังกฤษ
จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความและการตีความ
สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

ความคืบหน้าล่าสุด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายเชื้อ ฮั่นจินดา ได้ Facebook Live เกี่ยวกับการเปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดสังเขปดังนี้
– จะมีการประกาศวันรับสมัครสอบ ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2560
– จะเปิดระบบรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2560
– เปิดให้สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ เท่านั้น
– กำหนดระยะเวลาสมัครเวลาประมาณ 23 วัน

– โดยสามารถทำการสมัครได้ตลอด 24 ชม. ไม่มีวันหยุดราชการ
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประมาณต้นเดือนกันยายน 2560
– ทำการสอบแข่งขัน ประมาณปลายเดือนกันยายน 2560
– สามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว และเขตเดียวเท่านั้น

– ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับสมัคร
– เปิดโอกาศให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ สามารถสมัครสอบได้
– จะประกาศรายชื่อผู้สอบได้และเริ่มเรียกบรรจุเข้ารับราชการ ประมาณปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560

คลิปท่านปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย Facebook Live

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณข้อมูล : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่