สวดมนต์ก่อนนอน วันแรกของปี หนุนนำ เพิ่มโชค สิ่งที่ดีเข้าหา

0

สวดมนต์ก่อนนอน วันแรกของปี หนุนนำ เพิ่มโชค สิ่งที่ดีเข้าหา

เข้าช่วงแรกของปีใหม่ มีหลายๆคนได้เข้าวัดเข้าวาทำบุญเพื่อเป็นการนำพาสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเรา มีโชคมีลาภ หนุนนำให้ชีวิตดีขึ้นไปในหน้าที่ของการงาน การ เงิน สุ ข ภาพ ครอบครัว ความรัก ให้ดียิ่งขึ้นไปในทุกๆด้าน

วันนี้เราได้นำบทสวดมนต์ที่ให้ทุกๆท่านนั้นได้สวด กันในทุกๆวัน เริ่มต้นในช่วงวันปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ดีๆ การทำให้มีสิ่งที่ดีเข้ามาหา การสวดมนต์นั้น สามารถสวดมนต์ได้ก่อนเวลาเข้านอน ตื่นในช่วงเวลาเช้า จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสงบ มีสมาธิมีสติปัญญาที่ดี ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน จะทำสิ่งใด ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เจริญก้าวหน้าโดยที่ไม่ต้องหวัง พึ่ ง ด ว งช ะ ตา เพราะเราสามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยตัวเราเองได้

การสวดมนต์นั้นเป็นสิ่งที่หลายๆท่านได้ทำการปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน เป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาจากผู้ใหญ่ หมั่นสวดมนต์ในทุกๆวัน จะช่วยให้ความเป็นอยู่มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสะสมบุญให้กับตนเอง

บทสวดมนต์

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สัง ฆ ะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สา รีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสา รีริกะธาตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวันดีต่อใจ พระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุๆ

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี เว ร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพ ย า บาทเบียด เบียน

อะหัง อะนี โ ฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ ก ข์กายทุ ก ข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รัก ษ า ตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ย ทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพ สัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยา บ า ทเ บี ย ด เบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนี ฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

เพื่อเป็นสิริมง ค ลแก่ชีวิต เพื่อความรุ่งเรื่อง มีสติและสมาธิต่อหน้าที่การงานและการใช้ชีวิต ขอให้ท่านบอกบทสวนมนต์นี้ให้ผู้อื่นเห็นเป็นบุญกุศลยิ่งนัก สาธุ

อานิสงค์ที่ได้รับ

ทางการ แพทย์และมีการออกมาบอกว่า การสวดมนต์นั้นจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดเป็นความสุขได้จริง ร่างกายของเราจะมีส า ร แห่งความสุขทำให้ร่างกายมีความสดใส มีความแข็งแรง สร้างความสุขได้ในทุกๆวัน

มีสมาธิมีจิตใจที่แจ่มใส สวดมนต์ได้อยู่เป็นประจำในทุกวัน ถ้าเรามีสมาธิมีความแจ่มใสในทุกวันแล้วนั้น ทำให้เรามีความสุขพบความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆ

เป็นที่โปรดทั้งของเหล่าเ ท พเ ท ว ด าทั้งหลาย เมื่อได้ยินบทสวดมนต์จะพบกับความร่มเย็นเป็นสุข จะช่วยปก ป้อง รั ก ษาคุ้มครองคนที่สวดมนต์อยู่เป็นประจำ

สวดมนต์แล้วต่อด้วยการนั่งสมาธิ สักประมาณ 5 ถึง 10 นาทีในทุกๆวัน ทำให้จิตใจของเรานั้นมีความนิ่งมีความสงบ แผ่เม ต ตา ให้ตนเองให้กับคนรอบข้าง เจ้าก ร รมนายเ ว รทั้งหลาย ให้ได้มารับผลบุญในครั้งนี้ที่ได้ทำ

เรียบเรียง : postsod

ขอขอบคุณ : khawjing

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here