บุญใหญ่ บทสวดมนต์ก่อนนอน 5 นาที เสริมสิริมงคล พาราบรื่นไปตลอดทั้งวัน

0
6052

บุญใหญ่ บทสวดมนต์ก่อนนอน 5 นาที เสริมสิริมงคล พาราบรื่นไปตลอดทั้งวัน

สวดมนต์ในตอนเช้า บทสวดมนต์ก่อนนอน ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับใครหลายคนในยุคนี้ สะดวกมาก ถ้าหากทำเป็นประจำแล้วนั้นจะส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความมงคล มีความสุขมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป ยิ่งถ้าใครแบ่งบทสวดให้กับผู้อื่น ผู้นั้นยิ่งมีความสุขมากเช่นเดียวกัน บุญบารมีที่สะสมไว้จะส่งผลในชาตินี้และในชาติหน้า

เริ่มต้นด้วยการทำจิตใจให้สงบ หลังจากนั้นทำการกราบพระ 3 ครั้ง โดยการกราบนั้นจะต้องระลึกถึงพ ร ะ พุ ท ธ ,พ ร ะ ธ ร ร ม ,พ ร ะ ส ง ฆ์

คำบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

คำนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ, ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ, ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ ครั้ง)

ข้าพเจ้าขอน้อมรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ

บทสวดไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3

เมื่อทำการสวดมาถึงบรรทัดนี้ ขอจงทำจิตใจให้สงบ หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ นึกถึงคุณงามความดี แล้วทำการสวดในบรรทัดต่อไป

คำสมาทานศีล ๕

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ,อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ , มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, สุ ร า เ มระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

บทสวดมนต์ สวดอิติปิโส อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ (อ่านว่าวิญญูฮีติ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

ต่อไปจะเป็นการแผ่เมตตาให้กับตนเองและทุกสิ่งทุกอย่าง ขอให้ตั้งสมาธิให้มั่น อย่าได้วอกแวก ทำด้วยความตั้งใจ ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็น

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ จากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

เมื่อสวดบทสวดมนต์ทั้งหมดจบเรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้แบ่งบุญให้กับผู้อื่น น้อมรับซึ่งความสุขความเจริญเข้ามาในชีวิต ตั้งจิตตั้งสมาธิก่อนออกเดินทาง ก่อนนอน ก่อนไปไหนมาไหน เพื่อเป็นการดึงสมาธิให้อยู่กับที่ และขอให้ผู้ที่แบ่งบุญบทสวดนี้ให้กับผู้อื่นนั้น พบเจอแต่ความสุข ความรุ่งเรือง ความสงบ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้น สาธุ

เรียบเรียงโดย : Postsod

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here