695อัตราบรรจุทั่วประเทศ!! กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี

0

695อัตราบรรจุทั่วประเทศ!! กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 23เม.ย.-7พ.ค.61

๑. ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน บรรจุครั้งแรก จำนวน ๒๙ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ คังนื้

– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานชุมพร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานตรัง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครพนม ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครราชสีมา ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานน่านนคร ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานพิษณุโลก ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแพร่ ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานลำปาง ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานสกลนคร ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานหัวหิน ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนสัน (ม.๓)

๒. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ บรรจุครงแรก จำนวน ๘ อัตรา ปฏินัตงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– กองคลัง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานตรัง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานน่านนคร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานปาย ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานพิษณุโลก ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแม่สอด ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา

๒.๑ คุณสมนัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม’ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

๓. ตำแหน่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จำนวน ๘ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– สำนักงานเลขานุการกรม ๓ อัตรา

– กองก่อลร้างและบำรุงรักษา ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏิธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒIม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

๔. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๐ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานพิษณุโลก ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแม่สอด ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานลำปาง ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานเลย ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏ์ธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา

๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

๕. ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรๆครั้งแรก จำนวน ๓๑ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– ก่อสร้างและบำรุงรักษา ๓ อัตรา

– ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานชุมพร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานตรัง ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครพนม ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครราชสีมา ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานนราธิวาส ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานน่านนคร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานปาย ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานพิษณุโลก ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแพร่ ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแม่สอด ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานลำปาง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานเลย ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสกลนคร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๒ อัตรา

๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาขีพขั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางโยธา

๖. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน ๒๙ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ๔ อัตรา

– ท่าอากาศยานกระบี่ ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานตรัง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครพนม ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครราชสีมา ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนราธิวาส ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานน่านนคร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานปาย ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานพิษณุโลก ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแพร่ ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแม่สอด ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานลำปาง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานเลย ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสกลนคร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานหัวหิน ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๖.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรีอเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในทางไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๗. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนึ้

– กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

๗.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบใดไม่ตํ่ากว่านี้ในทางเครื่องกล หรือช่างยนต์

๘. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค บรรจุครั้งแรก จำนวน ๗ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๒ อัตรา

๘.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตำกวำนี้ในทางเทคนิค หรือช่างเทคนิค

๙. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบน บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๑ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๓ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๓ อัตรา

๙.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

๙. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบน บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๑ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๓ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๓ อัตรา

๙.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิขา

๑๐. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

๑๐.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)

๑๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรกจำนวน ๑๖๗ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– ทาอากาศยานกระบี่ ๔๐ อัตรา

– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๘ อัตรา

– ท่าอากาศยานชุมพร ๑ อัตรา

– ทาอากาศยานตรง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครพนม ๒ อัตรา

– ทาอากาศยานนครศรธรรมราข ๔ อัตรา

– ทาอากาศยานนราธวาส ๔ อัตรา

– ท่าอากาศยานน่านนคร ๑๒ อัตรา

– ทาอากาศยานบุรีรัมย์ ๑๐ อัตรา

– ท่าอากาศยานปาย ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานพษณุโลก ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแพร่ ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑๔ อัตรา

– ท่าอากาศยานระนอง ๔ อัตรา

– ท่าอากาศยานลำปาง ๑๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานเลย ๓ อัตรา

– ท่าอากาศยานสกลนคร ๔ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑๔ อัตรา

– ท่าอากาศยานหัวหิน ๘ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑๐ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๘ อัตรา

๑๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรอเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

๑๒. เจ้าหน้าที่ภู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรกจำนวน ๒๙๘ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– ท่าอากาศยานกระบี่ ๔๐ อัตรา

– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๒๐ อัตรา

– ท่าอากาศยานชุมพร ๓ อัตรา

– ท่าอากาศยานตรัง ๒๐ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครพนม ๑๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครราชสีมา ๔อัตรา

– ท่าอากาศยานนครศรธรรมราช ๑๐

– ท่าอากาศยานนราธิวาส ๓ อัตรา

– ท่าอากาศยานน่านนคร ๑๒ อัตรา

– ทาอากาศยานบุรีรัมย์ ๑๔ อัตรา

– ท่าอากาศยานปาย ๓ อัตรา

– ทาอากาศยานพิษณุเลก ๒๕ อัตรา

– ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ๔ อัตรา

– ท่าอากาศยานแพร่ ๑ อัตรา

– ทาอากาศยานแม่สอด ๖ อัตรา

– ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ๑๔ อัตรา

– ท่าอากาศยานระนอง ๓ อัตรา

– ท่าอากาศยานลำปาง ๑๔ อัตรา

– ท่าอากาศยานเลย ๓ อัตรา

– ท่าอากาศยานสกลนคร ๑๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏ์ธานี ๓๐ อัตรา

– ท่าอากาศยานหัวหิน ๔ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑๐ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๓๐ อัตรา

๑๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ขับรถยนต์ตามกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ก่อนวันรับสมัคร)

๑๓. ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน ๗ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ คังนี้

– กองคลัง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแม่สอด ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานเลย ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏิธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๒ อัตรา

๑๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

๑๔. ตำแหน่งบุคลากร บรรจุครั้งแรก จำนวน ๘ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏิธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๑๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

๑๕. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๖ อัตรา ปฏิน้ตงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– ท่าอากาศยานชุมพร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานตรัง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครพนม ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานน่านนคร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานบุรรมย ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานปาย ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานพิษณุเลก ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานร้อยเอด ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานลำปาง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสกลนคร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๑๕.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) ทุกสาขาวิชา

๑๖. ตำแหน่งนิติกร บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– สำนักงานเลขานุการกรม (งานวินัย กลุ่มการเจ้าหนัาที่)

๑๖.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์

๑๗. ตำแหน่งวิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน ๙ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ คังนี้

– กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ๓ อัตรา

– ท่าอากาศยานกระบี่ ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราข ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๑๗.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำเเหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

๑๘. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก จำนวน ๖ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนึ้

– ท่าอากาศยานกระบี่ ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราข ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๑๘.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในลาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

๑๙. ตำแหน่งสถาปนิก บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

๑๙.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิขาขีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

๒๐. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน ๖ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครพนม ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนราธิวาส ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๒๐.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖หน่วยกิต

๒๑. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ บรรจุครงแรก จำนวน ๕ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ตังนึ้

– ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสกลนคร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานหัวหิน ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๒๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

๒๒.ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรกจำนวน ๑๔ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ คังนื้

– กล่มพัฒนาระบบบริหาร ๑ อัตรา

– กล่มความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย ๑ อัตรา

– กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ๑ อัตรา

– กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานชุมพร ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานตรัง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานพิษณุโลก ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานแม่สอด ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานระนอง ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานหัวหิน ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๒๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) ทุกสาขาวิชา

๒๓. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) บรรจุครั้งแรก จำนวน ๘ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ด้งนึ้

– ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏ์ธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๒๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรอคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์

๒๔. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรจุครั้งแรก จำนวน ๑๒ อัตรา ปฏิบัติงานสังกัดต่างๆ ดังนี้

– สำนักงานเลขานุการกรม ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานกระบี่ ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานขอนแก่น ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานนศรศรีธรรมราข ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ๑ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุดรธานี ๒ อัตรา

– ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ๑ อัตรา

๒๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวอันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สมัครได้ที่ : https://airports.thaijobjob.com/

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่