กระทรวงเกษตรฯ ประกาศให้ “แมว” เป็นสัตว์ควบคุม อายุ 2 เดือนต้องฉีดวัคซีน

0

วันที่ 30 มิ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศให้แมวเป็นสัตว์ควบคุม อายุ 2 เดือนขึ้นไปเจ้าของต้องพาไปฉีดวัคซีน รายละเอียดดังนี้

กฏกระทรวงกำหนดสัตว์ควบคุมและระยะเวลาการฉีดวัคซีน พ.ศ.2560

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “สัตว์ควบคุม” ในมาตรา 4 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (2) และมาตรา๒ 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุขนัขบ้า พ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมตามมาตรา 4

ข้อ 2 ให้เจ้าของจัดการให้แมวได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่