ท่องสวดได้ทุกวันก่อนเข้านอน 5 นาที สะสมบุญใหญ่

0

ท่องสวดได้ทุกวันก่อนเข้านอน 5 นาที สะสมบุญใหญ่

ทำบุญใส่บาตร สะสมบุญให้กับตนเองเป็นการสร้างบุญให้กับตนเอง เพื่อที่จะทำให้บุญกุศลที่ได้ทำนั้น ช่วยในการหนุนนำในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทำสิ่งใด ก็มักจะราบรื่นและประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจหวัง

ประโยชน์ของการสวดมนต์ นอกจากที่จะเป็นการสะสมบุญที่ดีให้กับตัวเราเองแล้ว สิ่งที่เราได้รับจากการสวดมนต์จะช่วยทำให้จิตใจของเราเกิดเป็นความสงบ มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ มีความสบายใจมองโลกในแง่บวก

บทสวดมนต์นั้นจะมี ด้วยกันอยู่หลายบท ทั้งบทสวดมนต์แบบสั้น บทสวดมนต์แบบยาว สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้มีเวลาหรือไม่สามารถที่จะสวดมนต์ได้ในระยะเวลาที่นานๆ วันนี้เราได้นำบทสวดมนต์ในแบบสั้นมาแจกให้กับทุกๆท่านกัน เก็บเอาไว้ท่องสวด กันดูในทุกๆวันก่อนนอน เวลาก่อนนอนเพียง 5 นาทีเท่านั้น จะทำให้คุณนอนหลับไปได้อย่างสบายใจ ตื่นเช้ามาด้วยความแจ่มใส

บทสวดมนต์ กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (3 ครั้ง) แล้วจึงเริ่มต้นกล่าวบทสวดตามปกติ

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ , อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ , อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทสวดมนต์ คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) , สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) , สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข , นิททุกโข โหมิ ปราศจากความ ทุ ก ข์ , อะเวโร โหมิ ปราศจากเ วร , อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรค อั น ต ร า ย ทั้งปวง , อะนีโ ฆ โหมิ ป ร า ศ จากความทุ ก ข์การทุ ก ข์ใจ , สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรั ก ษ าตนให้ พ้ นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่เจ็บต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น , อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียด เ บี ย น ซึ่งกันและกันเลย , อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจ เลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รัก ษ าตนให้ พ้ น จากทุ ก ข์ ภั ยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เ ป ร ตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เ ป ร ต ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เว รี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ สั ต ว์ทั้งหลายทั้งป ว งมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

ในทุกๆครั้งก่อนที่จะทำการสวดมนต์นั้น เราจะต้องมีจิตใจที่สงบ ไม่คิดสิ่งใดให้เกิดเป็นความวอกแวก หลังจากที่ได้สวดมนต์เสร็จแล้ว หากมีเวลานั่งสมาธิต่อสักประมาณ 5 นาที คิดถึงแต่เรื่องที่ดีและแผ่ส่วนบุญกุศลให้กับตนเองให้กับครอบครัว คนรอบข้าง เจ้าก ร ร มนายเ ว ร บุญกุศลที่เราได้จะทำให้เราได้รับคุณใหญ่จิตใจมีความสุข มีความสงบ

ขอบคุณข้อมูลจาก : Thamolwan R

แสดงความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่